RODO

Klauzula informacyjna dla Klientów ART VIP Magdalena Salewicz. Na podstawie art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO – informujemy, że:1.Administratorem Państwa danych osobowych jest adres: ART VIP Magdalena Salewicz ul Ogrodowa 77 Przeźmierowo 62-081 , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej Administratorem.2.Administrator nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw:2.1.zachęcamy do kontaktu z Państwa opiekunem z Działu Obsługi Klienta i / lub2.2.wskazujemy dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: biuro@artvip.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.3.Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:3.1.niezbędnym do wykonania umów, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO;3.2.niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą, na podstawie art. 6ust.1 lit. b RODO;3.3.badania poziomu satysfakcji Klientów będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora i ustalania jakości obsługi, a także poziomu zadowolenia klientów ze świadczonych przez nas produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;3.4.3.4. ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego praw nieuzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;3.5.3.5. oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego, w tym produktów i usług świadczonych przez podmioty z nami współpracujące (partnerów) oraz dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Profilowanie polega na tym, że możemy w oparciu o Państwa dane osobowe ocenić niektóre Państwa cechy, służące do analizy Państwa preferencji, a w oparciu o nie dostosowywać Państwa profile w celu świadczenia dla Państwa usług. Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany, jest niezbędne w celu zawarcia umowy lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną.4.Prawo do wniesienia sprzeciwu. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.5.Okres przechowywania danych:5.1.w przypadku Państwa danych przetwarzanych w celu niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, informujemy, że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i / lub prawa podatkowego, a także przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.5.2.dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.6.Udostępnianie danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom: partnerom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, podwykonawcom (podmioty przetwarzające), takim jak na przykład: firmy księgowe, kancelarie prawnicze.7.Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:7.1.Administrator ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45RODO;7.2.Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.8.Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:8.1.prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;8.2.prawo do przenoszenia danych;8.3.prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;8.4.prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;8.5.prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;8.6.prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.9.Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do:9.1. świadczenia usług na podstawie zawartych umów i / lub zleceń / zamówień / proform;9.2. przygotowywania oferty i zawarcia umowy na świadczenie innych usług Administratora. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.